Potato Tortilla with Napkin in White Bowl » StockFood_00231211

Pieces of potato tortilla with napkin in white bowl