Where to Buy

  • K-Citymarket: Citymarket Lahti Karisma
  • Kauppiaankatu 2
    15160 Lahti
    Tel: +358 1053 82600
  • Our products sold at this store:

    Egg White Product Avatar 2017

K-Citymarket: Citymarket Lahti Karisma